Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Obligation-Cam kết nợ

Views: 0