Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Notes receivable-Giấy cam kết nợ phải thu

Views: 0