Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Nominal price-Giá danh nghĩa

Views: 0