Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

No near bid offer-Đặt giá mua bán không sát

Views: 0