Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Net working capital-Vốn lưu động thuần

Views: 0