Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Net assets-Tài sản thuần

Views: 0