Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Minority stockholders-Cố đông thiểu số

Views: 0