Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Margin call-Lệnh gọi số dư ký quỹ

Views: 0