Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Lowest offer-Đặt giá bán thấp nhất

Views: 0