Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Liabilities-Tài sản nợ

Views: 0