Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Leverage-Tác dụng đòn bẩy

Views: 0