Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Issue price-Giá phát hành

Views: 0