Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Issue capital stock-Chứng khoán vốn phát hành

Views: 0