Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Intrinsic value-Giá trị nội tại

Views: 0