Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Hit the bid-Đạt giá đặt mua

Views: 0