Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Go short-Bán chứng khoán khống

Views: 0