Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Gearing-Tỉ số (vốn cổ phần và vốn vay ngân hàng)

Views: 0