Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Funded debt-Nợ dài hạn

Views: 0