Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Frozen assets-Tài sản đóng băng

Views: 0