Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Floating capital-Vốn thả nổi

Views: 0