Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Fixed price-Giá cố định

Views: 0