Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Fixed liabilities-Tài sản nợ cố định

Views: 0