Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Fixed debt-Nợ cố định

Views: 0