Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Fixed charges-Chi phí cố định

Views: 0