Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Fixed capital-Vốn cố định

Views: 0