Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

First preferred stock-Chứng khoán ưu đãi thứ nhất

Views: 0