Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Discretionary order-Lệnh uỷ thác

Views: 0