Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Depreciation reserve-Dự trữ khấu hao

Views: 0