Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Deferred ordinary share-Cổ phần hoãn trả lãi

Views: 0