Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Debenture stock-Chứng khoán dưới dạng nợ

Views: 0