Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Dead market-Thị trường không hoạt động

Views: 0