Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Dead beat-Người chạy nợ, người tránh việc trả nợ

Views: 0