Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Dead assets-Tài sản không hoạt động

Views: 0