Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Cutting a loss-Giảm lỗ

Views: 0