Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Cumulative prefered stock-Chứng khoán ưu đãi tích luỹ

Views: 0