Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Covering-Mua lại chứng khoán đã bán khống

Views: 0