Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Convertible preferred stock-Cổ phiếu ưu đãi khả hoán

Views: 0