Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Closing price-Giá tại thời điểm đóng cửa

Views: 0