Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

At the close-Vào lúc đóng cửa (phiên giao dịch chứng khoán)

Views: 0