Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Capital loss-Lỗ vốn

Views: 0