Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Capital expenditures-Chi phí vốn

Views: 0