Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Capital assets-Tài sản vốn

Views: 0