Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Buy order-Lệnh mua

Views: 0