Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bucket shop-Cửa hàng bán chứng khoán chui

Views: 0