Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Break up value-Giá trị cổ phần để bán công ty

Views: 0