Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bottom out-Giá phục hồi sau khi chạm đáy

Views: 0