Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bid price-Giá mua vào

Views: 0