Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bearer bond-Trái phiếu thuộc người giữ

Views: 0