Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Basis value-Giá trị cơ bản

Views: 0