Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Backwardation-Định thời điểm ngược chiều

Views: 0